Kuljetusehdot

MATKUSTAJIIN JA MATKATAVAROIHIN SOVELLETTAVAT KULJETUSEHDOT

Testpoint Oy:n liikenteessä olevilla aluksilla sovelletaan seuraavia kuljetusehtoja:

Määritelmät:

A) RAHDINOTTAJA
Testpoint Oy
Kurkimoisio 2, 00960 Helsinki / FINLAND

B) MATKUSTAJA
Henkilö, joka on tai tulee olemaan kuljetettavana aluksella, jossa sovelletaan näitä kuljetusehtoja

C) MATKATAVARA
Esineet, joita kuljetetaan henkilökohtaisesti matkustajan mukana, ovat matkatavaroita.

D) SDR
SDR:llä tarkoitetaan Kansainvälisen Valuuttarahaston määrittelemää erityistä nosto-oikeutta, joka muutetaan rajaksi sen päivän kurssin mukaan, jolloin vakuus vastuusta asetetaan tai jolloin maksu tapahtuu.

Kuljetussopimus on rahdinottajan, Testpoint Oy:n ja tilausvahvistuksessa nimetyn tai matkalipun omaavan matkustajan välillä. Näitä kuljetusehtoja sovelletaan ensisijaisina niissä tapauksissa joissa kuljetukseen sovelletaan myös yleisiä valmismatkaehtoja.

MATKUSTAJAN VELVOLLISUUKSISTA

Matkustaja on velvollinen matkan aikana noudattamaan aluksen turvallisuus- ja järjestysmääräyksiä. Aluksen päällikkö ja kansimies valvovat yllämainittujen määräysten noudattamista.

Rahdinottaja varaa itselleen oikeuden kieltäytyä kuljettamasta matkustajaa, joka voi aiheuttaa rahdinottajalle kustannuksia tai joka voi vaarantaa muiden ihmisten terveyden tai muutoin rajoittaa muiden matkustajien oikeuksia. Aluksen edustaja voi kieltäytyä kuljettamasta tai poistaa aluksesta päihtyneitä tai häiritsevästi käyttäytyviä matkustajia, matkustajan kustannuksella ja ilman omaa vastuuta.

Jos matkan tilaaja ei lähde matkalle sovelletaan Testpoint Oy:n peruutusehtoja.

Matkatavaroita koskevat rajoitukset
Rahdinottaja pidättää oikeuden rajoittaa mukana kuljetettavien matkatavaroiden määrää. Rahdinottajalla on oikeus kieltäytyä kuljettamasta matkatavaroita, käsimatkatavarat mukaan luettuna, jotka voivat aiheuttaa vaaraa alukselle tai kanssamatkustajille taikka jotka vaativat erityistä huolenpitoa tai jotka vievät erityisen paljon tilaa. Matkustajan velvollisuus on ilmoittaa rahdinottajalle, mikäli tämänkaltaista matkatavaraa on mukana. Rahdinottajalla on oikeus matkustajan kustannuksella ja ilman omaa vastuuta viedä maihin, tehdä vaarattomaksi tai hävittää tämänkaltainen tai tämän kaltaiseksi tuleva matkatavara.

Rahdinottajalla on aina oikeus turvallisuussyistä tarkastaa matkustajan matkatavarat ja käsimatkatavarat aluksella. Matkustaja on velvollinen korvaamaan täysimääräisesti rahdinottajalle aluksen mahdollinen myöhästyminen tai muut lisäkulut, jotka ovat seuraamuksena matkustajan aiheuttamasta myöhästymisestä.

Rahdinottaja ei ole korvausvelvollinen rahoista, arvopapereista tai muista erityisen kallisarvoisista matkatavaroista, mikäli rahdinottaja ei ole ottanut niitä säilytykseensä.

Rahdinottajan vastuu
Rahdinottaja on vastuussa, mikäli hän tai hänen vastuullaan olevat henkilöt syyllistyvät virheeseen tai laiminlyöntiin, josta seuraa matkustajan tapaturma tai kuolema. Sama korvausvelvollisuus koskee myös matkustajan ja hänen matkatavaroilleen aiheutettua vahinkoa.

Matkustajan tulee näyttää toteen, että häneen kohdistunut tapaturma tai matkatavaroiden vahinko on tapahtunut kuljetuksen aikana ja että rahdinottaja on aiheuttanut vahingon virheellä tai laiminlyönnillä. Matkustajalla on myös näyttövelvollisuus vahingon laajuudesta.

Rahdinottaja ei ole korvausvelvollinen force majeure-luonteisten syiden aiheuttamista seuraamuksista. Näillä tarkoitetaan esimerkiksi, mutta ei muita poissulkien teknisiä vikoja, sääolosuhteita ja liikenteellisiä esteitä.

Rahdinottajalla on oikeus rajoittaa vastuutaan seuraavasti, mikäli hän on korvausvelvollinen:
a) kuolemantapaukset ja loukkaantumiset on rajoitettu SDR 175.000,- / matkustaja.
b) matkustajan kuljetuksen viivästymisen aiheuttaman vahingon osalta enintään SDR 4.150,- / matkustaja.
c) käsimatkatavaroiden menetys, viivästyminen tai vahingoittuminen on rajoitettu SDR 1.800 ,- / matkustaja.
d) muun matkatavaran menetyksestä, viivästyksestä tai vahingoittumisesta aiheutuneen vahingon osalta enintään SDR 2.700,- / matkustaja.
e) säilytykseen otetun kallisarvoisen matkatavaran viivästyminen, vahingoittuminen tai katoaminen on rajoitettu enintään SDR 6.750,- / matkustaja.

Yllä mainitut rajoitusoikeudet koskevat yksittäistä matkaa ja rahdinottajalla on aina oikeus kokonaisrajoitukseen sovellettavan lain mukaisesti.

Rahdinottajalla on oikeus vähentää korvauksesta seuraavat omavastuut:
a) SDR 20,- muusta matkatavaravahingosta per matkustaja.
b) SDR 20,- myöhästymisen aiheuttamasta vahingosta per matkustaja.

Rahdinottaja ei ole korvausvelvollinen seuraavissa tapauksissa:
a) matkustajan henkilö- ja viivästysvahingosta, joka on tapahtunut ennen matkustajan saapumista alukseen ja/tai hänen maihin astumisensa jälkeen.
b) käsimatkatavaran menetyksestä, viivästymisestä tai sen vahingoittumisesta ennen käsimatkatavaran alukseen tuomista ja/ tai maihin viemisen jälkeen.
c) menetyksestä, viivästymisestä tai vahingosta, joka on aiheutunut toisen laivaisännän kuljetusosuuden aikana sattuneesta tapahtumasta, jos on sovittu tai selvästi edellytetty, että kuljetuksen kokonaan tai tietyltä osin suorittaa joku muu nimetty laivaisäntä kuin rahdinottaja. Sama koskee tapauksia, joissa matkustajalla on oikeus käyttää muuta rahdinottajaa.

Yllämainitut vastuuperusteet ja rajoitukset soveltuvat myös niihin henkilöihin, joista rahdinottaja vastaa. Heitä ovat esimerkiksi, mutta ei muita poissulkien aluksen päällystö ja aluksen miehistö. Rahdinottajalla on oikeus ilman ennakkoilmoitusta tehdä muutoksia aikatauluihin ja poiketa matkareitiltä force majeure - luonteisten olosuhteiden johdosta. Rahdinottajalla on myös oikeus suorittaa matka muulla kuin ennalta sovitulla aluksella.

Matkustajan velvollisuus on ilmoittaa viipymättä vahinkotapahtumasta rahdinottajalle. Mikäli kannetta ei ole pantu vireille, vaateet raukeavat seuraavasti:
a) matkustajan kuolemaan tai ruumiinvammaan taikka matkustajan kuljetuksen viivästymiseen perustuvasta korvausvaatimuksesta kahden vuoden kuluessa maihin astumisesta tai siitä kun sen olisi pitänyt tapahtua taikka, jos kuolemantapaus sattui maihin sattumisen jälkeen. Kahden vuoden kuluessa kuolemantapauksesta, kuitenkin viimeistään kolmen vuoden kuluessa maihin astumisesta.
b) Korvausvaatimuksesta, joka perustuu siihen, että matkatavaraa, käsimatkatavara mukaan lukien, on hävinnyt tai vahingoittunut tai sen kuljetus on viivästynyt, kahden vuoden kuluessa siitä, kun tavara on tuotu maihin taikka, jos tavara on matkan aikana hävinnyt, siitä kun maihin tuomisen olisi pitänyt tapahtua.

Tuomiovalta
Matkustajan tai matkatavaran kuljetukseen perustuvaa rahdinottajan vastuuta koskeva kanne voidaan kantajan valinnan mukaan nostaa ainoastaan,
a) Helsingin Merioikeudessa
b) Sen hovioikeuspiirin merioikeudessa, jossa rahdinottajan ja matkustajan välisen kuljetussopimuksen mukainen lähtö- tai määräsatama sijaitsee.

Sovellettava laki
Kuljetussopimukseen sovelletaan kaikilta osin Suomen Lakia ja Suomen Merilakia.