Tietosuojaseloste

Henkilötietolain (523/1999) 10§:n ja 24§:n mukainen rekisteri- ja tietosuojaseloste.

REKISTERINPITÄJÄ
Testpoint Oy / NorsöLine (Y-tunnus:0679229-9)
Kurkimoisio 2
00960 Helsinki

REKISTERIASIOITA HOITAVA HENKILÖ
Topi Saario
Puhelin: +358500821921
Sähköposti: topi.saario@norsoline.com

REKISTERIN NIMI
NorsöLine asiakasrekisteri

REKISTERÖIDYT
Henkilö on rekisteröitynyt NorsöLinen:n asiakkaaksi pyytäessään tarjousta tilausristeilystä tai liittymällä postistuslistalle. Rekisteriin on voinut liittyä myös osallistuessaan esim. messuilla arvontaan, ja antaessaan samalla suostumuksensa rekisteriin liittymisestä. Mobiilisovelluksessa ostoksia tehneiden asiakkaidemme tiedot tallentuvat verkkokaupan asiakasrekisteriin, https://payiq.net/tietosuojakaytanto/

REKISTERIN PITÄMISEN PERUSTE JA KÄYTTÖTARKOITUS
Rekisterin käyttötarkoitus on NorsöLinen:n palveluista kertominen, sekä asiakkaan tilausten arkistointi ja käsittely, sekä asiakassuhteen hoitaminen. Tietoja voidaan käyttää NorsöLine:n toiminnan kehittämiseen ja tilastollisiin tarkoituksiin. Rekisterin tietoja voidaan käyttää myös NorsöLine:n omissa rekistereissä mainonnan kohdistamiseen luovuttamatta henkilötietoja ulkopuolisille tahoille. Henkilötietoja käsitellään henkilötietolain sallimissa ja edellyttämissä rajoissa.
NorsöLine käyttää asiakas- ja palvelusuhteen ylläpitämiseen yhteistyökumppaneita. Osa rekisteritiedoista saatetaan siirtää yhteistyökumppanin palvelimille teknisten vaatimusten vuoksi. Tietoja käsitellään ainoastaan NorsöLine:n asiakassuhteen ylläpitämiseksi teknisten rajapintojen kautta.

NorsöLine:lla on oikeus julkaista asiakasrekisterin sisältämät tiedot sähköisenä tai kirjallisena luettelona, ellei asiakas sitä erityisesti kiellä. Luettelolla tarkoitetaan esim. postitustarroja suoramainoksiin. Rekisteröidyllä on oikeus kieltää tietojen julkaiseminen ilmoittamalla siitä joko rekisterinhoitajalle (sähköpostitse topi.saario@norsoline.com).

REKISTERIN SISÄLTÄMÄT TIEDOT
Henkilörekisteri sisältää seuraavia tietoja:
Yhteystiedot:
Henkilön etu- ja sukunimi
Sähköpostiosoite
Postiosoite
Puhelinnumero
Asiakastiedot:
Tiedot asiakkaan pyytämistä tarjouksista sekä käsitellyistä tilauksista

REKISTERÖIDYN OIKEUDET
Rekistöityneellä on oikeus pyytää rekisterissä olevan virheellisen henkilötiedon korjausta ilmoittamalla siitä joko rekisterinhoitajalle (sähköpostitse topi.saario@norsoline.com). Rekisteröityneen henkilötiedot hävitetään hänen pyynnöstään ellei lainsäädäntö estä tietojen poistamista. On huomioitava, että rekisterinpitäjällä voi olla lakisääteinen tai muu oikeus olla poistamatta pyydettyä tietoa. Rekisterinpitäjällä on velvollisuus säilyttää kirjanpitoaineisto kirjanpitolaissa (luku 2, 10 §) määritellyn ajan (10 vuotta) mukaisesti. Tämän vuoksi kirjanpitoon liittyvää aineistoa ei voida poistaa ennen määräajan umpeutumista.

Rekisteröidyllä on oikeus vastustaa henkilötietojensa käsittelyä, mikäli kokee, että henkilötietoja on käsitelty lainvastaisesti. Rekisteröidyllä on oikeus tehdä valitus tietosuojavaltuutetulle kantelu, jos hän kokee, että rikomme henkilötietoja käsitellessämme voimassa olevaa tietosuojalainsäädäntöä. Rekisteröidyllä on oikeus vaatia, että rajoitamme kiistanalaisten tietojen käsittelyä siksi aikaa, kunnes asia saadaan ratkaistua. Rekisteröidyllä on oikeus kieltää tietojensa käyttäminen suoramarkkinointiin. Jos rekisteröityä koskeva henkilötietojen käsittely perustuu ainoastaan suostumukseen, eikä esim. asiakkuuteen, voi rekisteröity peruuttaa suostumuksensa ilmoittamalla kirjallisesti joko rekisterinhoitajalle tai NorsöLine:n asiakaspalveluun (sähköpostitse topi.saario@norsoline.com).

SÄÄNNÖNMUKAISET TIETOLÄHTEET:
Asiakastiedot saadaan säännönmukaisesti: asiakkaalta itseltään asiakassuhteen syntyessä tai asiakkaalta itseltään verkkolomakkeen kautta tai asiakkaalta itseltään hänen osallistuessa NorsöLine:n järjestämään arvontaan.

TIETOJEN LUOVUTUS:
Asiakasrekisterin tiedot ovat ainoastaan NorsöLine:n käytössä, paitsi NorsöLine:n käyttäessä ulkopuolista palveluntarjoajaa yrityksen sähköposti- ja verkkosivupalveluiden tekniseen toteutukseen, kirjanpitoon ja verkkokaupan ylläpitoon. Tietoja ei kuitenkaan luovuteta NorsöLine:n ulkopuolelle tai sen yhteistyökumppaneiden omaan käyttöön, paitsi lainsäädännön velvoittaessa. Henkilötietoja ei siirretä Euroopan Unionin ulkopuolelle, ellei se ole NorsöLine:n käyttämän palveluntarjoajan teknisen toteutuksen varmistamiseksi tarpeellista.

NorsöLine:n käyttämän sähköposti- ja verkkosivupalvelimen toteuttaja ja ylläpitäjä: NorsöLine:n käyttämä kirjanpitotoimisto: Josma Oy.
NorsöLine:n käyttämän kirjanpito-ohjelmiston palveluntarjoaja: Netvisor, Visma Solutions Oy
NorsöLine:n mobiililippu sovelluksen palveluntarjoaja: PayIQ https://payiq.net/tietosuojakaytanto/

HENKILÖTIETOJEN KÄSITTELIJÄT:
Asiakastietoja sisältävän järjestelmän käyttöön ja asiakastietojen muuttamiseen ovat oikeutettuja vain NorsöLinen omat työntekijät. Lisäksi  asiakastietoja sisältävän järjestelmän käyttöön ovat oikeutettuja yllä mainittujen palveluntarjoajien työntekijät. Käyttöoikeus on rajattu ainoastaan henkilön työtehtävien hoidossa tarpeellisiin tietoihin. Vaitiolovelvollisuus sitoo kaikkia asiakasrekisteritietoja käsitteleviä työntekijöitä. Tietoja kerrotaan tai luovutetaan ulkopuolisille vain lakiin perustuvan ilmoitusvelvollisuuden johdosta, kuten asiakkaan omasta pyynnöstä tai viranomaisen lakiin perustuvasta pyynnöstä.

HENKILÖTIETOJEN SÄILYTYSAIKA:
Säilytämme tarjouspyyntö- ja tilaustietoja sekä asiakaspalvelun yhteydessä kerättyjä tietoja 5 vuotta laskien kalenterivuoden päättymisestä. Säilytämme kaikki kirjanpitovelvoitteidemme noudattamiseksi tarpeelliset henkilötiedot 10 vuotta sen tilikauden päättymisestä, jolloin tiedot on kerätty. Arvontoihin osallistuneiden henkilötietoja säilytetään korkeintaan 1 vuosi sen kalenterivuoden päättymisestä, jolloin arvonta on järjestetty.

ASIAKASREKISTERIN SUOJAUKSEN PERIAATTEET:
Asiakastietoja ei pääsääntöisesti säilytetä manuaalisessa muodossa, mutta mahdollinen manuaalinen aineisto säilytetään NorsöLine:n toimitiloissa suljetussa kaapissa.
Asiakasrekisteri on tallennettu NorsöLinen omiin ja yllämainittujen palveluntarjoajien ylläpitämiin järjestelmiin.

MUUTOKSET TÄHÄN REKISTERI- JA TIETOSUOJASELOSTEESEEN
Rekisteri- ja tietosuojaselostetta päivitetään aina tarpeen vaatiessa esimerkiksi lainsäädännön muuttuessa. Ajantasainen tietosuojaseloste on nähtävillä verkkosivuillamme norsoline.com Tämä rekisteri- ja tietosuojaseloste on viimeksi päivitetty 21.2.2019.